AU175 - KEO NHỰA TẠO MỜ

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- Keo nhựa tạo mờ được dùng chủ yếu với sơn bóng và dầu bóng 2 thành phần.
- Thành phần: dựa trên chất trùng hợp acrylic

Giá: Liên hệ
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Thông số Kỹ thuật AU170 - Keo nhựa tạo mờ

http://sdstds.crxcolor.com/Resources/ds_1/DOC/DATA/TDS/VI/VN%20AU175.pdf

 

Bình luận